Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Báo Đảng Cộng Sản VN: Cà Mau: Nông thôn mới là tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ hằng năm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, xem đây là tiêu chí quan trọng trong quá trình đánh giá cán bộ các cấp hằng năm.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đảng Cộng Sản VN, nguồn bài: http://cpv.org.vn/xay-dung-chinh-don-dang/tin-tuc/ca-mau-nong-thon-moi-la-tieu-chi-quan-trong-danh-gia-can-bo-hang-nam-530401.html

Xây dựng nông thôn mới phải bảo đảm thực chất, hiệu quả, bền vững

(Ảnh: minh họa)

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, vừa được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng ký ban hành về việc tiếp tục tập trung, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị nêu rõ: Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, nên việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (CT MTQG xây dựng NTM) trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã có 29/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 35,4%. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện CT MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở một số địa phương chưa cao, thiếu tính bền vững; sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, thiếu tính liên kết và hiệu quả chưa cao; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từng lúc, từng nơi hiệu quả thấp; chưa đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới hằng năm;…

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện CT MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thực hiện CT MTQG xây dựng NTM; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, lâu dài để huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia thực hiện.

Nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng CT MTQG xây dựng NTM. Xác định nông thôn mới phải là nông thôn của khát vọng khởi nghiệp, làm giàu, thu hút các nguồn lực phát triển và lan tỏa các giá trị bền vững; xây dựng nông thôn mới phải bảo đảm thực chất, hiệu quả, bền vững, không chạy theo thành tích nhưng không trông chờ ỷ lại và không làm phát sinh nợ đọng; chú trọng đến các tiêu chí về đời sống người dân, giảm nghèo và cận nghèo;… Cùng với đó, gắn trách nhiệm người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện CT MTQG xây dựng NTM trên địa bàn, xem đây là tiêu chí quan trọng trong quá trình đánh giá cán bộ các cấp hằng năm.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách bảo đảm phù hợp và đủ mạnh để thực hiện CT MTQG xây dựng NTM; tiếp tục huy động, bố trí, lồng ghép các nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu của Chương trình đã đề ra, xây dựng nông thôn mới phải gắn kết chặt chẽ với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; khuyến khích, hỗ trợ phát triển liên doanh, liên kết trong sản xuất theo hướng chuỗi giá trị bền vững với quy mô sản xuất hàng hóa, nhất là đối với các ngành hàng chủ lực của tỉnh. Thực hiện nghiêm túc việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo chất lượng, thực chất và đúng quy định…/.

Phương Nghi

Tìm kiếm:✨

  • NTM, MTQG, MTQG xây dựng NTM, Nông thôn, Cà Mau, Cấp ủy, Ban thường vụ, Tỉnh ủy, Giảm nghèo, Tiêu chí, Ỷ lại, Sản xuất hàng hóa, Nợ đọng, Bền vững, Sâu sát