Thứ Ba, 6 tháng 11, 2018

Báo Đại Đoàn Kết: Giám sát, phản biện xã hội: Vừa làm, vừa rút kinh nghiệm

Đây là phương châm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau trong việc thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, đồng thời xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/giam-sat-phan-bien/giam-sat-phan-bien-xa-hoi-vua-lam-vua-rut-kinh-nghiem-tintuc421968

Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau chủ trì phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh họp để thảo luận kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2019.

Mặt trận giám sát nhiều vấn đề quan trọng

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Đoàn Tấn Sỹ cho biết: Thực hiện Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về giám sát, phản biện xã hội đã giúp Mặt trận các cấp và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thực hiện công tác này từng bước đạt kết quả cao; nội dung, hình thức giám sát bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương; nhất là những yêu cầu bức xúc của Nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động lựa chọn các nội dung giám sát, phản biện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và điều kiện của MTTQ để xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát, kế hoạch phản biện; xây dựng kế hoạch, tổ chức góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định.

Qua 5 năm thực hiện, Mặt trận các cấp trong tỉnh chủ trì giám sát 104 cuộc, tham gia giám sát, khảo sát 573 cuộc về thực hiện các lĩnh vực quan trọng. Riêng Mặt trận cấp xã đã giám sát được trên 3.500 cuộc, trong đó có trên 3.000 giám sát các công trình như: xây dựng cầu, lộ giao thông nông thôn, nhà cho người nghèo, nhà người có công với cách mạng theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ và các công trình phúc lợi xã hội, thực hiện quy ước, bảo vệ môi trường ở khu dân cư.

Qua giám sát, phát hiện nhiều mặt hạn chế, kịp thời kiến nghị, đề xuất đến cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành liên quan có giải pháp khắc phục. Cơ bản các đơn vị được giám sát có văn bản khắc phục theo kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Ông Đoàn Tấn Sỹ cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở thực hiện với phương châm vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Từ đó, công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh luôn bám sát theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, đảm bảo quy trình, từ việc xây dựng kế hoạch giám sát, tiến hành giám sát, báo cáo kết quả giám sát, kiến nghị sau giám sát.

Công tác phản biện còn nhiều lúng túng

Đối với công tác phản biện, mặc dù có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và được triển khai, quán triệt, xây dựng kế hoạch hàng năm đến Mặt trận các cấp trong tỉnh, nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức phản biện xã hội mà chủ yếu là trực tiếp tham gia đóng góp được 468 các văn bản của trung ương và địa phương.

Mặt trận cấp huyện tổ chức phản biện bằng hình thức đối thoại được 79 cuộc; tham gia đóng góp 285 văn bản dự thảo của Trung ương, tỉnh, huyện, Mặt trận cấp xã tổ chức đối thoại 210 cuộc, đóng góp 822 văn bản dự thảo của Trung ương, tỉnh, huyện, xã.

Chia sẻ về những khó khăn trong thực hiện công tác giám sát, phản biện ở cơ sở thời gian qua, ông Hồ Quốc Trị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn cho biết, nhiều cơ sở còn lúng túng trong việc lựa chọn nội dung giám sát, phản biện còn ít, mang tính hình thức, thụ động, chưa rõ vai trò của chủ thể phản biện xã hội, còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Phạm vi phản biện xã hội rộng, yêu cầu cao trong khi nguồn lực con người và điều kiện vật chất của MTTQ Việt Nam có hạn. Nhiều lúc nhiều nơi, lựa chọn chủ đề nội dung giám sát chưa sát với tình hình thực tế. Người giám sát chưa có đầy đủ chuyên môn nghiệp vụ với nội dung được chọn giám sát. Giải quyết, thực hiện kiến nghị sau giám sát chậm.

Đồng tình với những khó khăn trong công tác phản biện, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Tấn Sỹ cũng thừa nhận, đây là việc làm mới và khó đối với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Theo quy định tại Quyết định 217 của Bộ Chính trị thì hàng năm MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch phản biện và có văn bản gửi đến các ngành có nhu cầu phản biện. Nhưng thực ra, ít có cơ quan có nhu cầu đề nghị MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phản biện mà chủ yếu là gửi văn bản dự thảo đóng góp trước khi ký ban hành. Vì vậy công tác phản biện xã hội thực hiện chưa nhiều, hiệu quả đạt thấp.

Còn nhiều đơn vị Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, xã nắm, nhận thức văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về công tác giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế, trình độ, năng lực, kinh nghiệm làm công tác giám sát, phản biện xã hội còn yếu. Cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa chủ động yêu cầu phản biện xã hội, mà chủ yếu gửi văn bản dự thảo đóng góp trước khi ký ban hành.

Theo ông Đoàn Tấn Sỹ, để giúp địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, nhà nước cần có văn bản quy phạm pháp luật chỉ đạo về công tác giám sát, phản biện xă hội. Cấp ủy Đảng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn nữa; chính quyền các cấp tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nội bộ và các tầng lớp Nhân dân nắm, nhận thức đầy đủ hơn, ủng hộ MTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội.

Đặc biệt quan tâm tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm cho cán bộ Mặt trận các cấp, các thành viên về công tác giám sát, phản biện xã hội. Xác định những vấn đề bức xúc xã hội, đời sống của Nhân dân, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng kế hoạch xác thực công tác giám sát, phản biện xã hội.

Quốc Trung – Mai Thành

Tìm kiếm:✨

  • Mặt trận tổ quốc việt nam, Phản biện, Giám sát, Nhân dân, Đoàn thể, Chính trị, Cấp ủy, Cấp xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bộ chính trị, TRONG TỈNH, Cho biết, Quốc Trung, Thời gian qua, Từ đó, Giao thông nông thôn, Phúc lợi xã hội, Tỉnh đoàn, Có công với cách mạng, Kinh tế xã hội, Văn bản hướng dẫn, Văn bản quy phạm pháp luật

,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét